STRES EGZAMINACYJNY - ZALECENIA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Kategoria: Egzamin ósmoklasisty Opublikowano: poniedziałek, 05 luty 2024 adminwww

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dla ósmoklasistów jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym. Plik w wersji pdf dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - TERMINY

Kategoria: Egzamin ósmoklasisty Opublikowano: sobota, 03 luty 2024 adminwww

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

https://cke.gov.pl/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

http://www.oke.krakow.pl/inf/

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492 

 

Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1.    języka polskiego
2.    matematyki
3.    języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1.    pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2.    drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3.    trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.


Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

ZADANIA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

W dniu 6 lipca 2023 r. każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KLAS 8 - AKTUALIZACJA

Kategoria: Egzamin ósmoklasisty Opublikowano: czwartek, 29 kwiecień 2021 adminwww

Bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem egzaminów klas ósmych 

Plik do wglądu tutaj - kliknij

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - KOMUNIKATY

Kategoria: Egzamin ósmoklasisty Opublikowano: środa, 31 styczeń 2024 adminwww

Poniżej przedstawiamy najnowsze komunikaty dotyczące tegorocznych egzaminów. Bardzo prosimy o zapoznanie się.

Egzamin ósmoklasisty - rok szkolny 2023/2024 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (oke.krakow.pl)

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Kategoria: Egzamin ósmoklasisty Opublikowano: wtorek, 27 kwiecień 2021 adminwww

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone dziś, 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Egzaminy zewnętrzne w 2021 r.

W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.

  1. egzamin maturalny – od 4 do 20 maja,
  2. egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja,
  3. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy – od 7 czerwca do 8 lipca.


Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

Czytaj więcej: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023